Životológia je akreditovaný ročný vzdelávací program „šitý na mieru“ pre študentov 1. a 2. ročníkov stredných škôl. Vedie sa jedna vyučovacia hodina (alebo dvojhodinovka) týždenne.

Výrazne dopĺňa vedomosti a poznatky získané v klasickom školskom systéme o zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznaniu a pochopeniu samého seba, nasmerovania svojho života. Pomocou mentorov mladých učí zábavnou formou rozvíjať svoje sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské a sociálne zručnosti na to, aby mohol plne využívať svoj potenciál.

Program sa zaoberá 4 oblasťami života:

VNÚTROVEDA

VZŤAHOLÓGIA

KARIÉRISTIKA

ZDRAVÍČKO

Problém

Žiadna škola neučí mládež, ako vychádzať s rodičmi, ako zvládať emócie, ktoré prichádzajú s prvou láskou, ako rešpektovať druhých a byť rešpektovaný, ako si nastaviť životnú víziu a ako zvládať náročné životné situácie v oblasti vzťahov, kariérneho úspechu, rodiny a samého seba. Ako komunikovať čisto, jasne , zrozumiteľne, dokázať si presadiť svoje potreby a zároveň citlivo to odkomunikovať. Ako byť súčasťou spoločenstva okolo seba s úspechom sa presadiť a zároveň podporovať aj druhých.

Riešenie

Nikto ti zatiaľ neukázal, ktoré zručnosti a schopnosti potrebuješ na to, aby si ľahko zvládol každodenné situácie tvojho života? Sme tu na to, aby sme ťa naučili, ako pochopiť samého seba a ostatných okolo teba. Rešpektovať druhých a ako byť rešpektovaný. Ukážeme ti ako fungujú „komunikačné toky“ medzi tebou a dospelými, tvojimi rovesníkmi a autoritami. Naučíme ťa ako rozvinúť tvoje silné stránky osobnosti a plne využiť tvoj potenciál a pomôžeme ti nastaviť tvoje životné ciele tak, ako si to ty predstavuješ. Dáme ti všetky nástroje k tomu, aby si tieto svoje poznatky a zručnosti vedel odovzdávať ďalej, stať sa súčasťou komunity a rozširovať tieto poznatky efektívne ďalej.

Použité metódy:

Máme svoj etický kódex Životológie, ktorý nastavuje jasné etické normy, ktorými sa Teen mentori riadia a pri vzdelávaní používame nasledovné metódy:  inscenačné, tréning modelových situácií,  ústne výkladovo–ilustratívne (prednáška), dialogické – rozhovory, diagnostika situácie, problémové –  brainstorming, mindmapping,  praktické cvičenia – tréning rétorických schopností a zručností, cvičenia, pohybové aktivity, nácvik a prezentácia zručností, schopností, motivačné, metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy a na záver kurzu pri certifikácii budúcich mentorov – pracovníkov s mládežou (so svojimi mladšími rovesníkmi) z radov mladých – dialogické a evaluačné metódy.